Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

všeobecné obchodní podmínky internetového prodeje

IČ: 29232376

DIČ: CZ29232376

se sídlem:

Velkomoravská 4017/77,

695 01 Hodonín

 

Společnost Najrent s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67232

kontaktní údaje:

email: interiery@najrent.cz

telefon: 778 094 937

www.interiery-najrent.cz (dále jen „prodávající“)  

Kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu.

Registrací do obchodu poskytuje údaje potřebné ke zpracování objednávky a dokončení zakázky. Osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem) jsou uchovávány po dobu 5 let a v souladu s daňovými a účetními předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení apod. po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího).
 2. Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou s dopravným je kupující vyrozuměn před dodáním zboží.
 3. Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

 1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 2. Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den Odeslání objednávky platnou výši ceny uvedené u položky objednaného zboží, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 3. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč.
 4. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 5. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 6. Cena za dopravu se stanovuje individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Dodací podmínky:

 1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr na výdejním místě prodávajícího.
 3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 4. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka poškozená nebo neúplná, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento prodávajícímu neprodleně zaslat a současně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Platební podmínky:

Platbu za zboží je možno uskutečnit hotově při převzetí zboží na výdejním místě, dobírkou při doručení zboží na zadanou adresu (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem) nebo bankovním převodem na základě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění).

Práva a povinnosti z vadného plnění:

 

 1. Jakost při převzetí

 

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky  (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvnímparametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podlesvého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-lito povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžekupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla již vadná při převzetí.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadězboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 1. Zákonná práva z vad

 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která vznikne u spotřebního zboží v době 24 měsíců.
 2. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 3. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat uvady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vaduodstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstraněnívady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatnéodstranění vady opravou;
 • přiměřenouslevu z kupní ceny;
 • vráceníkupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavřenísmlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by totoporušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebopřiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebočtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návoduk použití.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

 1. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Protože se podlahové krytiny v rolích (v metráži) upravují (řežou) dle individuálních požadavků konkrétního zákazníka, podléhá prodej tohoto zboží zvláštnímu režimu. Na takto upravené zboží se nevztahuje možnost vrácení do 14 dnů bez udání důvodu. Při odběru jiného - individuálně neupraveného zboží nebo celé role, není toto vaše právo nijak dotčeno.
 3. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 4. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovni spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit čásku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.
 6. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 8. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
 • zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Vyřízení reklamace:

 1. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 2. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 3. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 4. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 5. Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Ochrana osobních údajů:

Registrací do obchodu poskytuje údaje potřebné ke zpracování objednávky a dokončení zakázky. Osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem) jsou uchovávány po dobu 5 let a v souladu s daňovými a účetními předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení apod. po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

Popis kategorií subjektů

zákazníci obchodu, dodavatelé, osoby, jež se přihlásili k odběru novinek, kontaktní osoby u dodavatelů

 

Popis kategorií osobních údajů

Zákazníci: jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem,

Podnikatelé: identifikační číslo, historie nákupu, kontaktní osoba zástupce firmy a jeho funkce

Dodavatelé: jméno, příjmení, sídlo, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní údaje, údaje o obchodní spolupráci, vzájemná komunikace, historie nákupu

Kontaktní osoby u dodavatelů: jméno, příjmení, kontaktní údaje Elektronické kontakty osob, jež se přihlásily k odběru obchodních sdělení či souhlasily s jiným přímým marketingem

 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců organizacích

Dopravce

předávány jsou jméno, příjmení a doručovací adresa zákazníka, jeho telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Účetní

předávány jsou jméno, příjmení, IČ, adresa a informace o nákupech, jiných obchodních vztazích zákazníků i dodavatelů

 

plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a v souladu s daňových a účetních předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení apod. po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.  Nelze samozřejmě vyloučit, že vzhledem k okolnostem budou určité osobní údaje zpracovávány po dobu delší či kratší.

Kontakt na osoby, jež se přihlásily k odběru novinek – do vyslovení nesouhlasu, včetně zákazníků.

 

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.

Fyzické zabezpečení – uzamčení nosičů osobních údajů (dokumentů v šanonech) ve skříni v uzamčené místnosti.

Organizační opatření – nastavení přístupu k osobním údajům v organizaci apod.

IT zabezpečení – šifrování, hesla, zálohování, bezpečnostní software apod.

 

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem.