Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Registrací do obchodu poskytuje zákazník údaje potřebné ke zpracování objednávky a dokončení zakázky. Osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem) jsou uchovávány po dobu 5 let a v souladu s daňovými a účetními předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení apod. po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Interíéry Najrent s.r.o. IČ 29232376 se sídlem Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Velkomoravská 4017/77,

               695 01 Hodonín

Email: interiery@najrent.cz

Telefon: 778 094 937

3.

Popis kategorií osobních údajů

Zákazníci: jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem,

Podnikatelé: identifikační číslo, historie nákupu. jméno příjmení a funkce

Dodavatelé: jméno, příjmení, sídlo, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní údaje, údaje o obchodní spolupráci, vzájemná komunikace, historie nákupu

Kontaktní osoby u dodavatelů: jméno, příjmení, kontaktní údaje Elektronické kontakty osob, jež se přihlásili k odběru obchodních sdělení či souhlasily s jiným přímým marketingem

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: interiery@najrent.cz

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a v souladu s daňových a účetních předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení. po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.  Nelze samozřejmě vyloučit, že vzhledem k okolnostem budou určité osobní údaje zpracovávány po dobu delší či kratší.

  Kontakt na osoby, jež se přihlásili k odběru novinek – do vyslovení nesouhlasu, včetně zákazníků.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců organizacích

Dopravce

předávány jsou jméno, příjmení a doručovací adresa zákazníka, jeho telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Účetní

předávány jsou jméno, příjmení, IČ, adresa a informace o nákupech, jiných obchodních vztazích zákazníků i dodavatelů

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.

Fyzické zabezpečení – uzamčení nosičů osobních údajů (dokumentů v šanonech) ve skříni.

Organizační opatření – nastavení přístupu k osobním údajům v organizaci apod.

IT zabezpečení – šifrování, hesla, zálohování, bezpečnostní software apod.

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2019.